Menu Zavřeno

Organizace školního roku 2020/2021

Školní rok začal v úterý 01.09.2020. Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – Zelená škola. Žáci se specifickými poruchami učení (SPU) a dalšími speciálními potřebami jsou integrováni do běžných tříd a vzděláváni dle jejich individuálních učebních plánů. V naší škole se vzdělávají žáci se širokou škálou speciálních potřeb např. vysokou hyperaktivitou, s dyslexií, dysortografií, dysgrafií, s poruchou koncentrace. Pro každého žáka je zpracován individuální plán na základě výsledků vyšetření a doporučení PPP nebo SPC. Individuální plán (metodický pokyn – Individuální plán č. j. 13710/2001-24) je schválen daným poradenským zařízením, zákonnými zástupci, ředitelkou školy, výchovnou poradkyní. Na tvorbě IVP spolupracuje třídní učitel, vyučující příslušných předmětů, do kterého se porucha promítá, výchovná poradkyně, PPP/SPC (psycholog i speciální pedagog) a zákonní zástupci žáka.

 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání: „Objevujeme svět pro život“.

Mateřskou školu navštěvují děti ve věku 2 – 6 let. Děti jsou rozděleny do 2 tříd podle věkového složení.

 

Hodnocení žáků se řídí dle zákona 561/2004 Sb. a dle vyhlášky č. 48/2005 Sb.

 

Organizace školního se řídí souborem pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, č. j. MŠMT – 4849/2019-2

 

   

Období školního vyučování 

  začátek konec
1. pololetí úterý – 01.09.2020 čtvrtek – 28.01.2021
2. pololetí pondělí – 01.02.2021 středa –  30.06.2021

                  

Prázdniny

 • podzimní     –          čtvrtek 29.10.2020  a pátek 30.10.2020

 

 • vánoční –          zahájeny ve středu 23.12.2020 a skončí v neděli 03.01.2020,

                                      vyučování začne v pondělí 04.01.2021

         

 • pololetní  –          pátek 29.01.2021

 

 • jarní     –           od pondělí 22.02.2021 a trvají do neděle 28.02.2021

                                                    

 • velikonoční –          čtvrtek 01.04.2021 a pátek 02.04.2021 (státní svátek)

 

 • hlavní       –          od čtvrtka 01.07.2021 do úterý 31.08.2021

         

Organizace provozu v mateřské škole:

 • podzimní prázdniny –  čtvrtek 29.10.2020  a pátek 30.10.2020

 Provoz nepřerušen.                                               

 • vánoční prázdniny – zahájeny ve středu 23.12.2020 a skončí v neděli 03.01.2021                                                 

 Provoz přerušen.              

 • pololetní prázdniny – pátek 29.01.2021                                                  

Provoz nepřerušen.           

 • jarní prázdniny –    od pondělí 22.02.2021 a trvají do neděle 28.02.2021

  Provoz nepřerušen

 • velikonoční prázdniny – čtvrtek 01.04.2021 a pátek 02.04.2021 (státní svátek

Provoz nepřerušen.                                                

 • hlavní prázdniny –   od čtvrtka 01.07.2021 do neděle 15.08.2021

         

Časový plán akcí školy

 • porady všech pedagogických pracovníků se uskutečňují podle potřeby
 • schůzovní den školy – středa 15.00 hodin
 • porady s provozními zaměstnanci 5 x ročně: přípravný týden

                                                                      listopad

                                                                      únor

                                                                       květen

                                                                       konec června

 • termíny pedagogických rad: srpen 2020
 1.   listopad 2020
 2.   leden 2021
 3. duben 2021
 4. červen 2021
 • změna termínu porad může nastat vlivem objektivních okolností
 • schůzky Sdružení rodičů:

 třídní schůzky:     říjen – listopad 2020

                                 leden -2021

                                 duben – květen 2021

                                 začátek června 2021

 • změna termínu třídních schůzek se řídí podle aktuálních potřeb třídního učitele

                                 pohovory:            leden 2020, spojené s besedou o volbě povolání pro rodiče vycházejících žáků 

                                poznávací a vlastivědné zájezdy žáků – v době od 14.05.2021 do 25.6.2021  

 

Organizační část

Řízení školy

ředitelka školy                                     Mgr. Ivana Bejčková
pověřený zástupce ředitele v době nepřítomnosti Jitka Luptáková
pověřený zástupce ředitele v mateřské škole                 Ivana Lněníčková
ekonomka a mzdová účetní                 Jitka Luptáková
výchovný poradce                                 Mgr. Václav Kotrc
koordinátor ŠVP                                   Mgr. Simona Klánová
poradce v oblasti prevence a zneužívání návykových látek Ing. Miroslav Jobák
koordinátor environmentální výchovy Ing. Miroslav Jobák
poradce pro informační a komunikační technologii Mgr.Václav Kotrc
inventarizační komise Ing. Miroslav Jobák
  Jitka Luptáková
  Mgr. Simona Klánová

                 

Pedagogičtí pracovníci

Základní škola

I. stupeň            5 pedagogických pracovníků 5 tříd
II. stupeň           7 pedagogických pracovníků 4 třídy
Počet pracovníků 12 pedagogických pracovníků Přepočtený počet: 10,59

 

Pracovní doba pedagogického pracovníka je 40 hodin týdně. Je rozdělena na přímou pedagogickou činnost a na přípravu na výuku, opravy sešitů, porady, spravování kabinetů apod.

 

Asistenti pedagoga

Angelika Kašíková 0,5 AP
Lucie Černá 0,5 AP
Jitka Polanová 0,75 AP
Petra Holečková 0,5 AP
Počet pracovníků 4 Přepočtený počet: 2,25

 

Školní družina

I. oddělení 1 pedagogický pracovník Angelika Kašíková – vedoucí ŠD
II. oddělení 1 pedagogický pracovník Lucie Černá
Počet pracovníků 2 pedagogičtí pracovníci Přepočtený počet: 1,0

 

Pracovní doba vychovatelky ŠD je 40 hodin týdně. Pracovní doba je rozdělen na přímou pedagogickou činnost a přípravu. Na naší škole pracují dvě vychovatelky. Jedna na celý a druhá vychovatelka na zkrácený pracovní úvazek.

                      

Mateřská škola

I. třída 1 pedagogičtí pracovníci I. Lněníčková – vedoucí MŠ
II. třída 2 pedagogičtí pracovníci M. Zlá, K. Pilná
Počet pracovníků 3 pedagogičtí pracovníci Přepočtený počet 3,0

 

Provozní zaměstnanci

ekonomka a mzdová účetní 1 pracovník Jitka Luptáková
školník 1 pracovník Miroslav Štelcík
pracovnice provozu 3 pracovnice M. Doležalová, J. Holubová, P. Syslová
Počet pracovníků 5 pracovníků přepočtený počet 5,0

 

Školní jídelna

kuchařka 1 pracovník Martina Bokrová – vedoucí ŠJ
kuchařky 3 pracovnice Jana Kombercová, Eva Táborská, R. Richterová
Počet pracovníků 4 pracovnice přepočtený počet 4,0

 

Pracovní úvazek je rozdělen u vedoucí školní jídelny, kuchařky a jedné uklízečky v poměru 0,80 ku 0,20 /hlavní činnost k doplňkové činnosti/.

 

Výchovně vzdělávací činnost

Výchovně vzdělávací činnost se řídí ustanoveními zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

(Školský zákon), dále pak vyhláškou č. 48/2005 o základním vzdělávání a některých záležitostech plnění povinné školní docházky, vyhláškou č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí a žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných a dalších předpisů z nich vyplývajících, týkajících se žáků plnících povinnou školní docházku.

                                                                                     

Organizace vyučování

Vyučování probíhá v pondělí až v pátek podle stanoveného rozvrhu hodin. Rozvrh hodin sestavila ředitelka školy, dle možností školy byly zohledněny hygienické požadavky na výuku, byly zohledněny připomínky pedagogických pracovníků. Středa byla stanovena jako oddechový den. Odpolední vyučování probíhá v pondělí, v úterý a čtvrtek, odpoledne dále probíhají zájmové útvary a to od pondělí do pátku dle rozvrhu jednotlivých ročníků. Provoz mateřské školy probíhá od pondělí do pátku, a to ve stanovené provozní době.

                             

Přidělení tříd

I. třída Mgr. Věra Purnochová       10 žáků
II. třída Mgr. Andrea Sobotková 11 žáků
III. třída Mgr. Adéla Šebková               12 žáků
IV. třída Mgr. Lucie Gunišová          16 žáků
V. třída Mgr. Simona Klánová          20 žáků
VI. třída Mgr. Václav Kotrc        18 žáků
VII. třída Mgr. Šárka Plevková 15 žáků
VIII. třída Mgr. Petra Koucká 15 žáků
IX. třída Ing. Miroslav Jobák 15 žáků
Bez třídnictví Mgr. Ivana Bejčková ŘŠ, Petra Holečková  
celkem   132 žáků

                                                            

Mateřská škola

I.                    třída Monika Zlá, Kateřina Pilná 24
II.                 třída  Ivana Lněníčková 25

 

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků 

ředitelka školy Mgr. Ivana Bejčková PF
I. stupeň Mgr. Věra Purnochová             PF
  Mgr. Andrea Sobotková          PF
  Mgr. Lucie Gunišová                PF
  Mgr. Simona Klánová PF
  Mgr. Adéla Šebková PF
II. stupeň Petra Holečková                SŠS – sociální péče
  Mgr. Šárka Plevková           PF
  Ing. Miroslav Jobák                 VŠZ
  Mgr. Václav Kotrc                  PF
  Mgr. Jana Kunová PF
  Mgr. Petra Koucká PF
mateřská škola         Ivana Lněníčková SPgŠ
          Monika Zlá SPgŠ a SZŠ – soc. vychovatelství
          Kateřina Pilná SŠS – sociální péče
školní družina         Angelika Kašíková G  SOŠ
          Lucie Černá
asistenti pedagoga        Angelika Kašíková  
         Lucie Černá  
         Jitka Polanová  
  Petra Holečková  

 

                                          

Mimotřídní úkoly a funkce

BOZP a PO                        ředitelka školy Mgr. Ivana Bejčková
preventista BOZP a PO      školník Miroslav Štelcík
správce sborovny                Angelika Kašíková
sběr surovin                         Mgr. Václav Kotrc
zdravotník školy                 Mgr. Adéla Šebková
výzdoba školy                     Mgr. Petra Koucká, Mgr. Ivana Bejčková, Angelika. Kašíková, učitelé I. stupně
suplování Mgr. Andrea Sobotková
dozory Mgr. Andrea Sobotková
zavádějící učitelka Mgr. Simona Klánová
dopravní výchova Mgr. Věra Purnochová
kulturní referent Mgr. Simona Klánová
kontrola třídní dokumentace Mgr. Ivana Bejčková

 

Přidělení správcovství kabinetů

I.  stupeň                                         Andrea Sobotková, Věra Purnochová
ŠD Angelika Kašíková, Lucie Černá
žákovská knihovna Petra Koucká
sklad učebnic                                   Andrea Sobotková
učitel. knihovna, ČJ, Vv                  Petra Koucká
kabinet  M, D                                  Jana Kunová
kabinet TV                                       Václav Kotrc
kabinet AJ, NJ                                 Šárka Plevková, Adéla Šebková
kabinet Ov,Rv                                  Miroslav Jobák
kabinet  F, Z Václav Kotrc
kabinet Hv Věra Purnochová
kabinet Ch                                         Miroslav Jobák
pozemky I. stupeň                             Simona Klánová
               II. stupeň                             Ivana Bejčková
počítačová učebna                            Václav Kotrc
kabinet mateřské školy                     Monika Zlá, Ivana Lněníčková

 

  

Kroužky

   
   
   
   
   
   
   

 

Hospodaření

Finanční prostředky určené na platy zaměstnanců včetně odvodů a na ONIV (ostatní neinvestiční výdaje) – dotace z KÚ v Ústí nad Labem.

Vzhledem k úsporným opatřením, které umožnily úsporu v počtu zaměstnanců a tím i úsporu finančních prostředků, lze říci, že finanční prostředky zaslané KÚ pokryjí potřebu školy. 

 

Finanční prostředky určené na provoz školy a další náklady spojené s provozem školy – dotace z Obecního úřadu Krásný Dvůr. Dotace jsou zřizovatelem zasílány pravidelně a jejich množství dostačuje na běžný provoz školy.

 

Finanční prostředky získané provozováním doplňkové činnosti. V době hlavních prázdnin provozuje škola doplňkovou činnost – nabízí ubytování, pronájem tělocvičny a zajištění stravy ze školní kuchyně. Finanční prostředky získané touto činností jsou určeny na pokrytí plateb za elektrickou energii, vodu a mzdové náklady kuchařek a uklízeček. Zbylé finanční prostředky jsou určeny na obnovu vybavení učeben, školní potřeby a pomůcky.

 

Další úkoly

 1. Pravidelně seznamovat veřejnost s činností školy v Krásnodvorském zpravodaji, regionálním tisku, na webových stránkách

                                                                         zodpovídá: ŘŠ, ostatní pedagogové

 1. Pravidelně /v rámci potřeb/ konat třídní schůzky

                                                                          zodpovídá: třídní učitelé

 1. Připravovat se žáky programy pro kulturní vystoupení

                                                                                     zodpovídá: Věra Purnochová,

                                                                                      uč. I. stupně, Ivana Lněníčková

                                                                                      pro MŠ

 1. Plán environmentální výchovy a jeho naplnění

                                                                                     zodpovídá: Miroslav Jobák, ostatní ped.

 1. Předcházení úrazům žáků o přestávkách, ve vyučovacích hodinách a při mimoškolní činnosti důsledným plněním dohledu nad žáky

                                                                zodpovídá: všichni pracovníci

 1. Vedení žáků ke zdvořilému a slušnému chování, vytváření dobrých vzájemných vztahů mezi žáky založených na vzájemné toleranci, pomoci a kamarádství

                                                                zodpovídá: všichni pracovníci

 1. Pravidelné zařazování pohybových aktivit a relaxačních cviků během vyučování

                                                                                     zodpovídá: všichni ped. pracovníci

 1. Zajištění poznávacích zájezdů (exkurzí)

                                                                                      zodpovídá: všichni pedag. pracovníci

 

             

V Krásném Dvoře 26.08.2019                                          Mgr. Ivana Bejčková

                                                                                                ředitelka školy