Organizace školního roku 2022/2023

Školní rok začal ve čtvrtek 01.09.2022. Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – Zelená škola. Žáci se specifickými poruchami učení (SPU) a dalšími speciálními potřebami jsou integrováni do běžných tříd a vzděláváni dle jejich individuálních učebních plánů. V naší škole se vzdělávají žáci se širokou škálou speciálních potřeb např. vysokou hyperaktivitou, s dyslexií, dysortografií, dysgrafií, s poruchou koncentrace. Pro každého žáka je zpracován individuální plán na základě výsledků vyšetření a doporučení PPP nebo SPC. Na tvorbě IVP spolupracuje třídní učitel, vyučující příslušných předmětů, do kterého se porucha promítá, výchovný poradce, PPP/SPC (psycholog i speciální pedagog) a zákonní zástupci žáka.

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání: „Objevujeme svět pro život“.

Mateřskou školu navštěvují děti ve věku 2–6 let. Děti jsou rozděleny do 2 tříd podle věkového složení.

Hodnocení žáků se řídí dle zákona 561/2004 Sb. a dle vyhlášky č. 48/2005 Sb.

Organizace školního se řídí souborem pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, č. j. MŠMT – 12071/2022-1

   

Období školního vyučování 

  začátek konec
1. pololetí čtvrtek – 01.09.2022 pondělí – 31.01.2023
2. pololetí úterý – 01.02.2023 čtvrtek – 30.06.2023

Prázdniny

 • podzimní     –          středa 26.10.2022 a čtvrtek 27.10.2022
 • vánoční –          zahájeny v pátek 23.12.2022 a končí v pondělí 02.01.2023, vyučování začne v úterý 03.01.2023
 • pololetní   –          pátek 03.02.2023
 • jarní     –          od pondělí 13.03.2023 a trvají do neděle 19.03.2023
 • velikonoční –          čtvrtek 06.04.2022 a pátek 07.04.2023 (státní svát
 • hlavní       –          od soboty 01.07.2023 do nedělě 03.09.2023      

Organizace provozu v mateřské škole:

 • podzimní prázdniny –  středa 26.10.2022 a čtvrtek 29.10.2022

 Provoz nepřerušen.                                                     

 • vánoční prázdniny – zahájeny v pátek 23.12.2022 a končí v pondělí 02.01.2023                                               

 Provoz přerušen.         

 • pololetní prázdniny – pátek 03.02.2023                                                     

Provoz nepřerušen.            

 • jarní prázdniny –    od pondělí 13.03.2023 a trvají do neděle 19.03.2023

 Provoz nepřerušen.

 • velikonoční prázdniny – čtvrtek 06.04.2023 a pátek 07.04.2023 (státní svátek)

Provoz nepřerušen.                                                     

 • hlavní prázdniny –   od soboty 01.07.2023 do neděle 03.09.2023

 

Časový plán akcí školy

 • porady všech pedagogických pracovníků se uskutečňují podle potřeby
 • schůzovní den školy – středa 15.00 hodin
 • porady s provozními zaměstnanci 5 x ročně: přípravný týden

                                                                      listopad

                                                                      únor

                                                                       květen

                                                                       konec června

 • termíny pedagogických rad: 28. srpen 2022
 1. listopad 2022
 2. leden 2022
 3. duben 2022
 4. červen 2021
 • změna termínu porad může nastat vlivem objektivních okolností
 • schůzky Sdružení rodičů:

                                             třídní schůzky:     říjen – listopad 2022

                                                             leden – 2023

                                                             duben – květen 2023

                                                             začátek června 2023

 • změna termínu třídních schůzek se řídí podle aktuálních potřeb třídního učitele
 • pohovory:            leden 2022, spojené s besedou o volbě  povolání pro rodiče vycházejících žáků
 • poznávací a vlastivědné zájezdy žáků – v době od 15.05.2023 do 23.6.2023  

 

Organizační část

Řízení školy

ředitelka školy                                     Mgr. Ivana Bejčková
pověřený zástupce ředitele v době nepřítomnosti Jitka Luptáková
pověřený zástupce ředitele v mateřské škole                 Bc. Monika Zlá, DiS
ekonomka a mzdová účetní                 Jitka Luptáková
výchovný poradce                                 Mgr. Václav Kotrc
koordinátor ŠVP                                    Mgr. Simona Klánová
poradce v oblasti prevence a zneužívání návykových látek Ing. Miroslav Jobák
koordinátor environmentální výchovy Ing. Miroslav Jobák
poradce pro informační a komunikační technologii Mgr.Václav Kotrc
inventarizační komise Ing. Miroslav Jobák
  Jitka Luptáková
  Mgr. Simona Klánová

Pedagogičtí pracovníci

Základní škola

I. stupeň            5 pedagogických pracovníků 5 tříd
II. stupeň           7 pedagogických pracovníků 4 třídy
Počet pracovníků 12 pedagogických pracovníků Přepočtený počet: 10,59

Pracovní doba pedagogického pracovníka je 40 hodin týdně. Je rozdělena na přímou pedagogickou činnost a na přípravu na výuku, opravy sešitů, porady, spravování kabinetů apod.

 

Asistenti pedagoga

Angelika Kašíková 0,5 AP
Lucie Černá 0,5 AP
Jitka Polanová 0,5 AP
Petra Holečková 0,5 AP
Počet pracovníků 4 Přepočtený počet: 2,00

Školní družina

I. oddělení 1 pedagogický pracovník Angelika Kašíková – vedoucí ŠD
II. oddělení 1 pedagogický pracovník Lucie Černá
Počet pracovníků 2 pedagogičtí pracovníci Přepočtený počet: 1,0

Pracovní doba vychovatelky ŠD je 40 hodin týdně. Pracovní doba je rozdělen na přímou pedagogickou činnost a přípravu. Na naší škole pracují dvě vychovatelky. Jedna na celý a druhá vychovatelka na zkrácený pracovní úvazek.

   

Mateřská škola

I. třída 1 pedagogičtí pracovníci I. Lněníčková
II. třída 2 pedagogičtí pracovníci Bc. M. Zlá–vedoucí uč. MŠ, K. Zelenková
Počet pracovníků 3 pedagogičtí pracovníci Přepočtený počet 3,0

 

Asistenti pedagoga

Jitka Polanová 0,50 AP
Ludmila Havlová 0,50 AP

Provozní zaměstnanci

ekonomka a mzdová účetní 1 pracovník Jitka Luptáková
školník 1 pracovník Miroslav Štelcík
pracovnice provozu 3 pracovnice M. Doležalová, J. Holubová, P. Halasová
Počet pracovníků 5 pracovníků přepočtený počet 5,0

Školní jídelna

kuchařka 1 pracovník Martina Bokrová – vedoucí ŠJ
kuchařky 3 pracovnice Jana Kombercová, L. Táborská, R. Richterová
Počet pracovníků 4 pracovnice přepočtený počet 4,0

Pracovní úvazek je rozdělen u vedoucí školní jídelny, kuchařky a jedné uklízečky v poměru 0,80 ku 0,20 /hlavní činnost k doplňkové činnosti/.

 

Výchovně vzdělávací činnost

Výchovně vzdělávací činnost se řídí ustanoveními zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

(Školský zákon), dále pak vyhláškou č. 48/2005 o základním vzdělávání a některých záležitostech plnění povinné školní docházky, vyhláškou č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí a žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných a dalších předpisů z nich vyplývajících, týkajících se žáků plnících povinnou školní docházku.

 

Organizace vyučování

Vyučování probíhá v pondělí až v pátek podle stanoveného rozvrhu hodin. Rozvrh hodin sestavila ředitelka školy, dle možností školy byly zohledněny hygienické požadavky na výuku, byly zohledněny připomínky pedagogických pracovníků. Středa byla stanovena jako oddechový den. Odpolední vyučování probíhá v pondělí, v úterý a čtvrtek, odpoledne dále probíhají zájmové útvary a to od pondělí do pátku dle rozvrhu jednotlivých ročníků. Provoz mateřské školy probíhá od pondělí do pátku, a to ve stanovené provozní době.

                                  

Přidělení tříd

I. třída Bc. Eva Dalihodová       11 žáků
II. třída Mgr. Simona Klánová       15 žáků
III. třída Mgr. Věra Purnochová 12 žáků
IV. třída Mgr. Andrea Sobotková                9 žáků
V. třída Mgr. Lucie Gunišová      13 žáků
VI. třída Mgr. Petra Koucká     14 žáků
VII. třída Ing. Miroslav Jobák 19 žáků
VIII. třída Mg. Václav Kotrc 19 žáků
IX. třída Mgr. Šárka Plevková 17 žáků
Bez třídnictví Mgr. Ivana Bejčková ŘŠ, Petra Holečková, Jana Kunová  
celkem   129 žáků

                                                        

Mateřská škola

I.                    třída Monika Zlá, Klára Zelenková 14
II.                 třída Ivana Lněníčková 13

 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků

ředitelka školy Mgr. Ivana Bejčková PF
I. stupeň Mgr. Věra Purnochová             PF
  Mgr. Andrea Sobotková          PF
  Mgr. Lucie Gunišová                PF
  Mgr. Simona Klánová PF
  Bc.Eva Dalihodová  
II. stupeň Petra Holečková                SŠS – sociální péče
  Mgr. Šárka Plevková            PF
  Ing. Miroslav Jobák                 VŠZ
  Mgr. Václav Kotrc                  PF
  Mgr. Jana Kunová PF
  Mgr. Petra Koucká PF
mateřská škola Ivana Lněníčková SPgŠ
  Bc. Monika Zlá SPgŠ a SZŠ – soc. vychovatelství
  Klára Zelenková SŠS – sociální péče
školní družina Angelika Kašíková G  SOŠ
  Lucie Černá
asistenti pedagoga Angelika Kašíková  
  Lucie Černá  
  Jitka Polanová  
  Petra Holečková  

Mimotřídní úkoly a funkce

BOZP a PO                         ředitelka školy Mgr. Ivana Bejčková
preventista BOZP a PO      školník Miroslav Štelcík
správce sborovny                Angelika Kašíková
sběr surovin                         Ing. Miroslav Jobák
zdravotník školy                 Bc. Eva Dalihodová
výzdoba školy                     Mgr. Petra Koucká, Mgr. Ivana Bejčková, Angelika. Kašíková, učitelé I. stupně
suplování Mgr. Andrea Sobotková
dozory Mgr. Andrea Sobotková
zavádějící učitelka Mgr. Simona Klánová
dopravní výchova Mgr. Věra Purnochová
kulturní referent Mgr. Simona Klánová
kontrola třídní dokumentace Mgr. Ivana Bejčková

Přidělení správcovství kabinetů

I.  stupeň                                          Andrea Sobotková, Věra Purnochová
ŠD Angelika Kašíková, Lucie Černá
žákovská knihovna Petra Koucká
sklad učebnic                                   Andrea Sobotková
učitel. knihovna, ČJ, VV                  Petra Koucká
kabinet M, D                                   Jana Kunová
kabinet TV                                       Václav Kotrc
kabinet AJ, NJ                                 Šárka Plevková, Petra Holečková
kabinet VKZ, VKZ                                 Miroslav Jobák
kabinet F, videotéka Václav Kotrc
kabinet HV Věra Purnochová
kabinet CH                                         Miroslav Jobák
pozemky I. stupeň                             Simona Klánová
               II. stupeň                             Ivana Bejčková
počítačová učebna                            Václav Kotrc
kabinet mateřské školy                     Monika Zlá, Ivana Lněníčková

Kroužky

Ve školním roce 2022/2023 stejně jako v loňském školním roce nenabízíme zájmové útvary z důvodu časového vytížení. Základní škola je za pojena do projektu Šablony III se zaměřením na doučování žáků a vedením zájmových klubů. Dále pak je naší povinností poskytnout žákům pedagogickou intervenci, která se realizuje po vyučování. Odpolední čas vyhrazený na zájmové kroužky je limitován odjezdem školních autobusů, takže se na tyto aktivity nedostává.

 

Hospodaření

Finanční prostředky určené na platy zaměstnanců včetně odvodů a na ONIV (ostatní neinvestiční výdaje) – dotace z KÚ v Ústí nad Labem.

Vzhledem k úsporným opatřením, které umožnily úsporu v počtu zaměstnanců a tím i úsporu finančních prostředků, lze říci, že finanční prostředky zaslané KÚ pokryjí potřebu školy. 

Finanční prostředky určené na provoz školy a další náklady spojené s provozem školy – dotace z Obecního úřadu Krásný Dvůr. Dotace jsou zřizovatelem zasílány pravidelně a jejich množství dostačuje na běžný provoz školy.

Finanční prostředky získané provozováním doplňkové činnosti. V době hlavních prázdnin provozuje škola doplňkovou činnost – nabízí ubytování, pronájem tělocvičny a zajištění stravy ze školní kuchyně. Finanční prostředky získané touto činností jsou určeny na pokrytí plateb za elektrickou energii, vodu a mzdové náklady kuchařek a uklízeček. Zbylé finanční prostředky jsou určeny na obnovu vybavení učeben, školní potřeby a pomůcky.

 

Další úkoly

 1. Pravidelně seznamovat veřejnost s činností školy v Krásnodvorském zpravodaji, regionálním tisku, na webových stránkách

                                                                         zodpovídá: ŘŠ, ostatní pedagogové

 1. Pravidelně /v rámci potřeb/ konat třídní schůzky

                                                                          zodpovídá: třídní učitelé

 1. Připravovat se žáky programy pro kulturní vystoupení

                                                                                     zodpovídá: Věra Purnochová,

                                                                                      uč. I. stupně, Ivana Lněníčková

                                                                                      pro MŠ

 1. Plán environmentální výchovy a jeho naplnění

                                                                                     zodpovídá: Miroslav Jobák, ostatní ped.

 1. Předcházení úrazům žáků o přestávkách, ve vyučovacích hodinách a při mimoškolní činnosti důsledným plněním dohledu nad žáky

                                                                zodpovídá: všichni pracovníci

 1. Vedení žáků ke zdvořilému a slušnému chování, vytváření dobrých vzájemných vztahů mezi žáky založených na vzájemné toleranci, pomoci a kamarádství

                                                                zodpovídá: všichni pracovníci

 1. Pravidelné zařazování pohybových aktivit a relaxačních cviků během vyučování

                                                                                     zodpovídá: všichni ped. pracovníci

 1. Zajištění poznávacích zájezdů (exkurzí)

                                                                                      zodpovídá: všichni pedag. pracovníci

 

V Krásném Dvoře 24.08.2022                                          

Mgr. Ivana Bejčková
ředitelka školy