1. Vstup do školní jídelny za účelem stravování je povolen od 10.45 do 13.30 hodin. Vstup je povolen pouze žákům, kteří mají zaplacené obědy a pedagogům. Rodičům čekajícím na své obědvající děti je vstup zakázán.

Pouze v době placení stravného  a při odhlašování stravy je rodičům a žákům vstup do jídelny povolen. Do školní jídelny se vstupuje v přezůvkách nebo v návlecích!

Do školní kuchyně je žákům i pedagogům vstup přísně zakázán.

2. Vyučující, nebo vychovatelka ŠD, odvádí spořádaně po poslední dopolední hodině žáky do ŠJ. V jídelně vykonává dozor učitel podle stanoveného rozpisu služeb. Vyučující nebo vychovatelka ŠD dohlédne na čistotu rukou a předá strávníky dozoru v jídelně.

3. Obědy se vydávají od 10.45 do 13.30 hod., výjimky budou v časovém předstihu oznámeny a to buď třídní učitelkou, ředitelkou nebo organizátorkou plánované akce, kvůli které se výdej stravy opozdí. Výdej je rozdělen:

Od 10.45  do 11.00 hod. se vydává strava do jídlo nosičů pro cizí strávníky
Od 11.00  do 11.30 hod. se vydává strava žákům Mateřské školy
Od 11.30  do 13.30 hod. se vydává strava žákům a zaměstnancům Základní školy
Od  8.30  do   8.45 hod. se vydává svačinka žákům MŠ
Od 13.15 do  13.30 hod. se vydává přesnídávka žákům MŠ

4. Při vstupu se žáci chovají slušně, dodržují zásady slušného chování, všechny potraviny dojídají vsedě. Není dovoleno odnášet jídlo do šaten. Žák si přichystá tác, příbory a postupuje k výdejnímu okénku, kde dostane oběd. Při odchodu odnese použité nádobí k určenému okénku, nepředbíhá a nestrká se!! Žáci školní družiny přicházejí v doprovodu vychovatelky a řídí se jejími pokyny.

5. Pedagogický dozor v jídelně sleduje chování žáků od příchodu do jídelny až po její opuštění. To znamená při přebírání stravy u okénka, stolování, odnášení stravy a použitého nádobí. Dbá nejen na bezpečnost stravujících se žáků, ale také na klid, pořádek a kulturu stolování. Dojde-li například k potřísnění podlahy (vylitá polévka, upadnuvší jídlo a pod.),  učiní nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků. Ihned zajistí očištění a osušení podlahy. Pedagogický dozor dohlíží i na pořádek a bezpečnost žáků před prostorem ŠJ – umývárna.

6. Dojde-li k úrazu, nevolnosti apod. ve ŠJ, ohlásí tuto skutečnost dozírající učitel ředitelce školy a provede zápis do knihy úrazů.

7. S jídelním lístkem se mohou strávníci i rodiče seznámit přímo na nástěnce ve školní jídelně nebo na webových stránkách školy. Vedoucí ŠJ může z provozních důvodů jídelní lístek pozměnit.

8. Problémy nebo své připomínky ohlásí strávník vedoucí ŠJ. Technické nebo hygienické závady hlásí vedoucí ŠJ nebo vedení školy.

9. Obědy se platí vždy před začátkem měsíce, ve kterém je objednána strava buď hotově v kanceláři ŠJ nebo převodem z účtu. Přeplatky na stravném se převádí do následujícího měsíce a vráceny jsou až na konci školního roku. Pokud strávník přestane odebírat stravné trvale – ( ukončení školní docházky, přestěhování, atd.), může si přeplatky na stravném vybrat do konce kalendářního roku, ve kterém odběr stravného ukončili. Těm, kteří platili zálohy bankovním převodem, budou přeplatky vráceny na jejich bankovní účet.

10. Ceny stravného pro jednotlivé kategorie:

Mateřská škola3-6 let7 let
Dopolední svačina10 Kč10 Kč
Oběd25 Kč30 Kč
Odpolední svačina10 Kč10 Kč
Celodenní strava celkem45 Kč50 Kč

Základní škola7-10 let11-14 let15 let a více
Oběd33 Kč35 Kč38 Kč

Do dané kategorie je žák zařazen po celý školní rok (září – srpen)

příklad :  žák má narozeniny v březnu a bude mu v roce  2023 – 11 let. Bude tedy ve školním roce 2022/2023 – tedy od září 2022 hradit stravné ve výši 35,-Kč

11. Odhlašování obědů během školního roku je možné den předem ve ŠJ a to osobně, telefonicky na tel. číslo 415 210 134, nebo na emailu – lassmanova@zskrasnydvur.cz.
Emaily a vzkazy v hlasové schránce, které si přečte a poslechne vedoucí školní jídelny v 7.00 hod. ráno, před začátkem přípravy stravy, budou brány jako odhlášky z předchozího dne. Po 7.00 hodině již nebudou odhlášky na daný den akceptovány a stravu si musíte vyzvednout do jídlonosiče, nebo strava propadá.

12. Každý žák a zaměstnanec se stravuje přímo ve školní jídelně. Odběr jídla do jídlonosičů není povolen. Výjimku tvoří dřívější odchod z pracoviště, a to buď ze služebních (např. školení) či soukromích (např. lékař) důvodů nebo první den nemoci. V tomto případě lze odebrat stravu do jídlonosiče v době od 10.45 do 11.00 hodin. Na další dny je nutno stravu odhlásit. Neodhlášená strava je strávníkovi účtována i když ji neodebral.

13. Zaměstnanec školy má nárok na oběd za sníženou cenu, odpracuje-li v kalendářním dni minimálně 3 hodiny. V době dovolených, nemoci a jiného volna nárok na oběd za sníženou cenu nevzniká. Nárok na stravování zaniká v době prázdnin či nemoci i žákům.

14. Řád školní jídelny byl vypracován v souladu s vyhláškou 463/2011 Sb. o školním stravování a s vyhláškou 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

Mgr. Ivana Bejčková
ředitelka školy