II. Oddělení SOVIČKY

pro děti od 5-6 let + děti s odloženou školní docházkou

Hlavní zaměření této třídy je na rozvoj rozumových dovedností a pracovních činností. Preferují se činnosti zaměřené na podporu samostatnosti, grafomotoriky, čtenářské a matematické gramotnosti a přípravu dětí do 1. třídy ZŠ.

Učitelky: Bc. Monika Zlá, DiS, Ivana Lněníčková, Vendula Vojtěchová