Vzdělávací program ,,OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT „ je vypracován jako schématický model integrovaného bloku vzdělávání, který umožňuje dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získávat tak reálnější pohled na svět a aktivní postoj k němu na základě prožitkového učení.

Cílem je dovést dítěte na konci předškolního věku k tomu, aby v rozsahu svých možností získalo přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho život a další vzdělávání.

Klademe důraz na samostatnost, kreativitu, nebojácnost se prosadit a vyjádřit svůj názor. Chceme se zaměřit na rozvoj řečových dovedností, bohatost slovní zásoby, kultivovanost slovního projevu. Dále rozvíjet pozorovací schopnosti dětí a naučit se je dávat do souvislostí.

Témata jsou volena tak, aby se děti mohly přirozeně vyvíjet podle svých potřeb a schopností.

Naše škola si vytváří vlastní TVP, který vychází ze ŠVP. Jedná se o vzdělávací plán jednotlivých integrovaných bloků.

 

ŠVP ,, Objevujeme svět pro život“

Integrované bloky

Vzdělávací obsah je zpracován do deseti integrovaných bloků, které jsou rámcové, nastiňují cíle a záměry pro celý školní rok – pro celé vzdělávací období dítěte v mateřské škole. Bloky jsou zpracovány společně pro všechny věkové kategorie.

ŠVP určuje přibližně časové rozložení daných témat nezávazně. Časový prostor k realizaci zůstává otevřený, flexibilní, dostatečně volný s prostorem pro aktuální situace, pro aktivní vstup dětí i tvořivost učitelky.