Historií naší školy se zabývá Pamětní kniha a Kronika. Obě knihy jsou psány s pečlivostí a snahou předat vzkaz dalším generacím o tom, jak škola vypadala, jací žáci ji navštěvovali a co podstatného a důležitého se v jednotlivých školních letech událo.

Pamětní kniha začíná neuvěřitelným rokem 1951 a začíná takto:

“ Střední škola v Krásném Dvoře byla zřízena dne 1. září 1951 pro nedostatek místa v Podbořanech. V srpnu 1951 byla budova bývalého gymnasia v Podbořanech, v níž měla I. devítiletá škol v Podbořanech dvě třídy, přidělena ministerstvu zemědělství pro nově zřízenou základní školu rolnickou. Jelikož okresní národní výbor, referát pro školství, osvětu a tělesnou výchovu, neměl možnost třídy v Podbořanech umístit, byla zřízena škola v Krásném Dvoře. Škola byla zřízena v čp. 117, v budově nevyhovující národní školy v Krásném Dvoře. Národní škola byla zase nastěhována do budovy mateřské školy. ……“

Střední školou se v tehdejší době myslel dnešní 2. stupeň základní školy. Pamětní kniha se dále zmiňuje o 21. dubnu 1953, kdy vešel v platnost nový školský zákon, kdy se upravila školní docházka na 8 let a kdy se ruší gymnasia a místo nich se tvoří 11-leté školy. Soudobé střední školy se tedy spojovaly se školami národními pod společným názvem osmiletá střední škola. Tato úprava školství vstoupila v platnost dne 1. září 1953, kdy školu navštěvovalo celkem 214 žáků. Kniha nezapomíná zapisovat také události soudobé společnosti a poskytuje nám tak ucelený obraz o dobách minulých. K dispozici je i mnoho fotografií, výstřižků a komentářů.

Kronika začíná školním rokem 1963 – 64. Ředitelem školy byl tehdy pan Miroslav Staněk a školu navštěvovalo 293 žáků. V Kronice je poctivě popisován každý následující školní rok. Dozvíme se složení pedagogického sboru a přidělená třídnictví, úkoly, které byly pro školní rok stanoveny, něco o mimoškolní činnosti, o práci rodičovského sdružení a vůbec vše o „životě“ tehdejší Základní školy.

Např. ukázka ze zápisu ze školního roku 1967 – 68:

„První rok, kdy na škole nedochází k tak radikálním změnám v učitelském sboru jako předcházející léta. Bude to mít vliv na práci a výsledky celé školy? To byla otázka, od které jsme si mnoho slibovali“.

Složení učitelského a vychovatelského sboru je následující. Ředitelem školy je nadále Ladislav Kondrát a jeho zástupcem Helena Hrdinová. Na I. stupni působí tito učitelé Miroslava Klabanová, Jana Vítová, Jiřina Andrlíková, Anna Sekeráková a Terezie Klečková. Na II. stupni působí pí. Brabcová, pí. Štůlová Jiřina, z vojenské služby se navrátil Pavel Novák a Jiří Endršt, za pí. Civínovou byla ustanovena Vladimíra Jandová a za Tamaru Klimešovou byla přijata Alena Římsová, Bohuslav Švarc a Eva Minaříková…..

„ Školní rok jsme zahajovali slavnostním shromážděním všech žáků a učitelů v místním kinosále. Prvňáčci byli, v upomínku na svůj první vstup do školy, obdarováni malým dárečkem. Vyučování je organizováno v 5-ti třídách I. stupně a v 7 třídách stupně druhého. Třídnictví bylo rozděleno takto: 1. třída – 17 žáků – Klabanová Mir., 2. třída – 20 žáků – Vítová Jana, 3. třída –17 žáků – Andrlíková Jiřina, 4. třída – 22 žáků – Sekeráková, 5. třída – 30 žáků – Klečková Terezie, 6.A – 18 žáků – Jandová Vlad., 6.B – 19 žáků – Brabcová Vl. (Římsová Alena), 7.A – 25 žáků – Minaříková Eva, 7.B – 18 žáků – Štůlová Jiřina, 8.A – 25 žáků – Novák Pavel, 8.B – 22 žáků – Endršt Jiří, 9. třída – 29 žáků – Švarc Bohuslav. Celkem navštěvuje školu 106 dívek a 156 chlapců – celkem 262 žáků. Školní rok ukončuje 264 žáků…..“

„ Inspekční činnost byla v tomto roce velmi hojná. Možno říci, že prospěla jak učitelům, tak i vedení školy. V měsíci listopadu navštívil naši školu pracovník výzkumného ústavu v Liberci p. Havlík. Prováděl na I. stupni výzkumy a byl s úrovní našich žáků spokojen….“.

„ Zavedení 11-ti denního pracovního cyklu se nesetkalo s vážnějšími problémy – naopak bylo ku prospěchu. Dobrých výsledků jsme dosáhli v řešení záškoláctví. Za pomoci rodičů a v nejnaléhavějších případech za pomoci školské komise, se nám podařilo všechny případy zdárně vyřešit…..“.

Na podzim roku 1974 se ovšem začala psát historie úplně jiná. Na prázdném „místě zarostlém býlím“ začaly zemní práce podbořanských stavbařů. Po 3 letech tu vyrostla nová Základní škola v Krásném Dvoře, která byla podle tehdejšího ředitele p. Kondráta nejen nejmodernější, ale také nejkrásnější vesnickou školou vůbec. Velká sláva vypukla 27. srpna 1977, kdy byla budova školy slavnostně otevřena. Oslav se účastnila široká veřejnost, tehdejší představitelé Místního národního výboru a dokonce zahraniční delegace z tehdejšího Sovětského svazu. V září se ale rozběhl další školní rok a škola začala pracovat podle svých zajetých kolejí. V Kronice je každoročně ředitelem školy pečlivě zaznamenáván průběh celého školního roku. Najdeme zde průšviháře v prospěchu, počet kil nasbíraných léčivých bylin, úspěchy žáků ve sportovních soutěžích, v olympiádách a různých dalších akcích. Na místě ředitele školy v nové budově působili p. Ladislav Kondrát a p. Milan Popule.

Kronika končí zápisem školního roku 1995/1996, kdy školu navštěvovalo celkem 120 žáků. V tomto roce vstupuje v platnost zákon č. 138/95 Sb., kdy se ustanovuje 9-letá školní docházka. Kronika byla p. Milanem Populem oficiálně ukončena, neboť v novém zákoně je mimo jiné školám uložena povinnost vypracovávat za každý školní rok Výroční zprávu o činnosti školy. Tato zpráva zachycuje velmi podrobně celý školní rok a je to zpráva veřejná, tudíž rodičovská veřejnost je s ní pravidelně seznamována na plenárních zasedáních SRPDŠ. Na závěr by se slušelo alespoň symbolicky poděkovat všem pánům ředitelům za jejich pečlivý přístup při zaznamenávání do Pamětní knihy a Kroniky a za jejich vykonanou práci pro naší školu.