Školní rok začal v pondělí 01.09.2023. Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – Zelená škola. Žáci se specifickými poruchami učení (SPU) a dalšími speciálními potřebami jsou integrováni do běžných tříd a vzděláváni dle jejich individuálních učebních plánů. V naší škole se vzdělávají žáci se širokou škálou speciálních potřeb např. vysokou hyperaktivitou, s dyslexií, dysortografií, dysgrafií, s poruchou koncentrace. Pro každého žáka je zpracován individuální plán na základě výsledků vyšetření a doporučení PPP nebo SPC. Na tvorbě IVP spolupracuje třídní učitel, vyučující příslušných předmětů, do kterého se porucha promítá, výchovný poradce, PPP/SPC (psycholog i speciální pedagog) a zákonní zástupci žáka.
 
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání: „Objevujeme svět pro život“.
Mateřskou školu navštěvují děti ve věku 2–6 let. Děti jsou rozděleny do 2 tříd podle věkového složení.
 
Hodnocení žáků se řídí dle zákona 561/2004 Sb. a dle vyhlášky č. 48/2005 Sb.
 
Organizace školního se řídí souborem pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, č. j. MŠMT – 12071/2022-2
 
Období školního vyučování  
  začátek konec
1. pololetí pondělí – 04.09.2023 středa – 31.01.2024
2. pololetí čtvrtek – 01.02.2024 pátek – 28.06.2024
Prázdniny
 
 podzimní – čtvrtek 26.10.2023 a pátek 27.10.2023
 
 vánoční – zahájeny v sobotu 23.12.2023 a končí v úterý 02.01.2024, vyučování začne ve středu 03.01.2024
            
 pololetní – pátek 02.02.2024
 
 jarní – od pondělí 05.02.2024 a trvají do neděle 11.02.2024
                                                    
 velikonoční  – čtvrtek 28.03.2024 
 
 hlavní  – od 29.06.2024 do 01.09.2024, vyučování začne 02.09.2024
          
Organizace provozu v mateřské škole
 podzimní prázdniny – čtvrtek 26.10.2023 a pátek 27.10.2023
Pokud se k docházce přihlásí alespoň 10 dětí.
Provoz nepřerušen.
                                                                     
 vánoční prázdniny – zahájeny v sobotu 23.12.2023 a končí v úterý 02.01.2024, provoz  zahájen ve středu 03.01.2024
Provoz přerušen.
       
 pololetní prázdniny – pátek 02.02.2024
Provoz nepřerušen.
                
 jarní prázdniny – od pondělí 05.02.2024 a trvají do neděle 11.02.2024
Provoz nepřerušen.
 
 velikonoční prázdniny – čtvrtek 28.03.2024 
Provoz nepřerušen.
                                                          
 hlavní prázdniny – od 29.06.2024 do neděle 17.08.2024.
          
Časový plán akcí školy
 porady všech pedagogických pracovníků se uskutečňují podle potřeby 
 schůzovní den školy – středa 15.00 hodin 
 porady s provozními zaměstnanci 5 x ročně: přípravný týden
                                                                                  listopad
                                                                                  únor
                                                                                  květen
                                                                                  konec června
 termíny pedagogických rad: 28. srpen 2023
                                                     29. listopad 2023
                                                     24. leden 2024
                                                     25. duben 2024
                                                     19. červen 2024
 změna termínu porad může nastat vlivem objektivních okolností      
 schůzky Sdružení rodičů:
                                             třídní schůzky: říjen – listopad 2023
                                                                       leden -2024
                                                                       duben – květen 2024
                                                                       začátek června 2024
 změna termínu třídních schůzek se řídí podle aktuálních potřeb třídního učitele
                                 pohovory:          leden 2023, spojené s besedou o volbě povolání pro rodiče vycházejících žáků  
                                poznávací a vlastivědné zájezdy žáků – v době od 15.05.2024 do 23.6.2024   
 
Organizační část
 
Řízení školy 
ředitelka školy                                     Mgr. Ivana Bejčková
pověřený zástupce ředitele v době nepřítomnosti Jitka Luptáková
pověřený zástupce ředitele v mateřské škole                 Bc. Monika Bartušková Dis.
ekonomka a mzdová účetní                 Jitka Luptáková
výchovný poradce                                  Mgr. Václav Kotrc
koordinátor ŠVP                                   Mgr. Klára Štůlová
poradce v oblasti prevence a zneužívání návykových látek Ing. Miroslav Jobák
koordinátor environmentální výchovy Ing. Miroslav Jobák
poradce pro informační a komunikační technologii Mgr.Václav Kotrc
inventarizační komise Ing. Miroslav Jobák
  Jitka Luptáková
  Mgr. Václav Kotrc
Pedagogičtí pracovníci
 
Základní škola
I. stupeň            5 pedagogických pracovníků 5 tříd
II. stupeň            7 pedagogických pracovníků 4 třídy
Počet pracovníků 12 pedagogických pracovníků Přepočtený počet: 11,5
Pracovní doba pedagogického pracovníka je 40 hodin týdně. Je rozdělena na přímou pedagogickou činnost a na nepřímou pedagogickou činnost, což zahrnuje přípravu na výuku, opravy sešitů, porady, spravování kabinetů apod. 
 
Asistenti pedagoga
Angelika Kašíková 0,5 AP
Lucie Nesvorová 0,5 AP
Jitka Polanová 0,5 AP
Petra Holečková 0,5 AP
Počet pracovníků 4 Přepočtený počet: 2,00
Školní družina
I. třída 1 pedagogičtí pracovníci I. Lněníčková, Adéla Řehulková
II. třída 2 pedagogičtí pracovníci Bc. M. Bartušková Dis.–vedoucí uč. MŠ
Počet pracovníků 3 pedagogičtí pracovníci Přepočtený počet 3,0
Pracovní doba vychovatelky ŠD je 40 hodin týdně. Pracovní doba je rozdělen na přímou pedagogickou činnost a přípravu. Na naší škole pracují dvě vychovatelky. Jedna na celý a druhá vychovatelka na zkrácený pracovní úvazek. 
     
Mateřská škola
I. třída 1 pedagogičtí pracovníci I. Lněníčková, Adéla Řehulková
II. třída 2 pedagogičtí pracovníci Bc. M. Bartušková Dis.–vedoucí uč. MŠ
Počet pracovníků 3 pedagogičtí pracovníci Přepočtený počet 3,0
Asistenti pedagoga
Jitka Polanová 0,50 AP
Ludmila Havlová 0,50 AP
Kateřina Zárubová 1,00 AP
Provozní zaměstnanci
ekonomka a mzdová účetní 1 pracovník Jitka Luptáková
školník 1 pracovník Michal Prokop
pracovnice provozu 3 pracovnice E. Švestková, J. Holubová, P. Halasová
Počet pracovníků 5 pracovníků přepočtený počet 5,0
Školní jídelna
kuchařka 1 pracovník Martina Bokrová – vedoucí ŠJ
kuchařky 3 pracovnice Jana Kombercová, L. Táborská, R. Richterová
Počet pracovníků 4 pracovnice přepočtený počet 4,0
Výchovně vzdělávací činnost
Výchovně vzdělávací činnost se řídí ustanoveními zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(Školský zákon), dále pak vyhláškou č. 48/2005 o základním vzdělávání a některých záležitostech plnění povinné školní docházky, vyhláškou č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí a žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných a dalších předpisů z nich vyplývajících, týkajících se žáků plnících povinnou školní docházku.
 
Organizace vyučování
Vyučování probíhá v pondělí až v pátek podle stanoveného rozvrhu hodin. Rozvrh hodin sestavila ředitelka školy, dle možností školy byly zohledněny hygienické požadavky na výuku, byly zohledněny připomínky pedagogických pracovníků. Středa byla stanovena jako oddechový den. Odpolední vyučování probíhá v pondělí, v úterý a čtvrtek, odpoledne dále probíhají zájmové útvary a to od pondělí do pátku dle rozvrhu jednotlivých ročníků. Provoz mateřské školy probíhá od pondělí do pátku, a to ve stanovené provozní době.
                                  
Přidělení tříd
I. třída Mgr. Klára Štůlová 11 žáků
II. třída Bc. Eva Dalihodová       10 žáků
III. třída Klára Zelenková     15 žáků
IV. třída Mgr. Věra Purnochová 10 žáků
V. třída Mgr. Andrea Sobotková                9 žáků
VI. třída Ing. Arch. Petra Zlámalová     17 žáků
VII. třída Mgr. Petra Koucká     14 žáků
VIII. třída Ing. Miroslav Jobák 19 žáků
IX. třída Mg. Václav Kotrc 18 žáků
Bez třídnictví Mgr. Ivana Bejčková ŘŠ, Petra Holečková,  
celkem   123 žáků

                                                  

Mateřská škola 
I.                    třída Bc. Monika Bartušková Dis, Vendula Vojtěchová 14
II.                 třída Ivana Lněníčková 13

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků

ředitelka školy Mgr. Ivana Bejčková PF
I. stupeň Mgr. Věra Purnochová             PF
  Mgr. Andrea Sobotková          PF
  Klára Zelenková                studující PF
  Mgr. Klára Štůlová PF
  Bc. Eva Dalihodová  
II. stupeň Petra Holečková                SŠS – sociální péče
  Ing. arch. P. Zlámalová           
  Ing. Miroslav Jobák                 VŠZ
  Mgr. Václav Kotrc                  PF
  Mgr. Pavla Králová PF
  Mgr. Petra Koucká PF
mateřská škola Ivana Lněníčková SPgŠ
  Bc. Monika Bartušková SPgŠ a SZŠ – soc. vychovatelství
  Klára Zelenková SŠS – sociální péče
školní družina Angelika Kašíková G  SOŠ
  Lucie Černá
asistenti pedagoga Angelika Kašíková  
  Lucie Černá  
  Jitka Polanová  
  Petra Holečková  
Mimotřídní úkoly a funkce 
BOZP a PO                        ředitelka školy Mgr. Ivana Bejčková
preventista BOZP a PO      školník Miroslav Štelcík
sběr surovin                          Jitka Polanová
zdravotník školy                 Bc. Eva Dalihodová
výzdoba školy                     Mgr. Petra Koucká, Mgr. Ivana Bejčková, Angelika. Kašíková, učitelé I. stupně
suplování Mgr. Andrea Sobotková
dozory Mgr. Andrea Sobotková
zavádějící učitelka Mgr. Andrea Sobotková
dopravní výchova Mgr. Věra Purnochová
kulturní referent Mgr. Petra Koucká
koordinátor projektů Mgr. Klára Štůlová
kontrola třídní dokumentace Mgr. Ivana Bejčková
Přidělení správcovství kabinetů 
I.  stupeň                                         Andrea Sobotková, Věra Purnochová
ŠD Angelika Kašíková, Lucie Černá
žákovská knihovna Petra Koucká
sklad učebnic                                    Klára Štůlová
učitel. knihovna, ČJ, VV                  Petra Koucká
kabinet M                                    Petra Zlámalová
kabinet TV                                       Václav Kotrc
kabinet AJ, NJ                                  Pavla Králová, Petra Holečková
kabinet VKZ, VKZ                                 Miroslav Jobák
kabinet F, videotéka Václav Kotrc
kabinet HV Věra Purnochová
kabinet CH                                         Miroslav Jobák
pozemky I. stupeň                             Klára Zelenková
               II. stupeň                             Ivana Bejčková
počítačová učebna                            Václav Kotrc
sborovna Angelika Kašíková
kabinet mateřské školy                      Monika Bartušková, Ivana Lněníčková
Kroužky
Ve školním roce 2023/2024 stejně jako v loňském školním roce nabízíme omezený počet zájmových útvarů z důvodu časového vytížení. Základní škola je za pojena do projektu OP JAK Šablony I se zaměřením na inovativní vzdělávání, které jsme povinni realializovat podle zadaných kriterií. Odpolední čas vyhrazený na zájmové kroužky je limitován odjezdem školních autobusů, takže se na tyto aktivity nedostává.
 
Hospodaření
Finanční prostředky určené na platy zaměstnanců včetně odvodů a na ONIV (ostatní neinvestiční výdaje) – dotace z KÚ v Ústí nad Labem. 
Vzhledem k úsporným opatřením, které umožnily úsporu v počtu zaměstnanců a tím i úsporu finančních prostředků, lze říci, že finanční prostředky zaslané KÚ pokryjí potřebu školy.  
 
Finanční prostředky určené na provoz školy a další náklady spojené s provozem školy – dotace z Obecního úřadu Krásný Dvůr. Dotace jsou zřizovatelem zasílány pravidelně a jejich množství dostačuje na běžný provoz školy. 
 
Finanční prostředky získané provozováním doplňkové činnosti. V době hlavních prázdnin provozuje škola doplňkovou činnost – nabízí ubytování, pronájem tělocvičny a zajištění stravy ze školní kuchyně. Finanční prostředky získané touto činností jsou určeny na pokrytí plateb za elektrickou energii, vodu a mzdové náklady kuchařek a uklízeček. Zbylé finanční prostředky jsou určeny na obnovu vybavení učeben, školní potřeby a pomůcky.
 
Další úkoly
1. Pravidelně seznamovat veřejnost s činností školy v Krásnodvorském zpravodaji, regionálním tisku, na webových stránkách
                                                                         zodpovídá: ŘŠ, ostatní pedagogové
2. Pravidelně /v rámci potřeb/ konat třídní schůzky 
                                                                          zodpovídá: třídní učitelé
3. Připravovat se žáky programy pro kulturní vystoupení
                                                                                     zodpovídá: Věra Purnochová,
                                                                                      uč. I. stupně, Ivana Lněníčková
                                                                                      pro MŠ
4. Plán environmentální výchovy a jeho naplnění
                                                                                     zodpovídá: Miroslav Jobák, ostatní ped.
5. Předcházení úrazům žáků o přestávkách, ve vyučovacích hodinách a při mimoškolní činnosti důsledným plněním dohledu nad žáky
                                                                zodpovídá: všichni pracovníci
6. Vedení žáků ke zdvořilému a slušnému chování, vytváření dobrých vzájemných  vztahů mezi žáky založených na vzájemné toleranci, pomoci a kamarádství
                                                                zodpovídá: všichni pracovníci
7. Pravidelné zařazování pohybových aktivit a relaxačních cviků během vyučování
                                                                                     zodpovídá: všichni ped. pracovníci
8. Zajištění poznávacích zájezdů (exkurzí)
                                                                                      zodpovídá: všichni pedag. pracovníci
 
              
 
V Krásném Dvoře 28.08.2023                                          Mgr. Ivana Bejčková
                                                                                                ředitelka školy