Mgr. Václav Kotrc
Email: kotrc@zskrasnydvur.cz
Konzultační hodiny: čtvrtek, 13.00 – 14.00 (nebo kdykoliv po vzájemné domluvě)

– výchovný a kariérový poradce je koordinátorem a organizátorem práce ŠPP, úzce spolupracuje s vedením školy,
– vykonává činnosti poradenské, metodické a informační; o těchto činnostech vede písemnou dokumentaci,
– primárně se stará o kariérové poradenství a procesu začleňování integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
– mezi kompetence výchovného poradce patří:

 • vytváří Plán výchovného poradce,
 • správa a databáze žáků s výchovnými problémy a databáze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, tvorba přehledů pro učitele a vedení školy,
 • péče o integrované, zohledňované a mimořádně nadané žáky,
 • řešení výukových a výchovných problémů na škole,
 • pomoc při řešení osobních problémů žáků,
 • řešení vztahů mezi žáky, klima na škole,
 • péče o problémové a talentované žáky,
 • zajištěni a pravidelná aktualizace evidence žáků se SPV, podává návrhy na jejich vyšetření a seznamuje s výsledky šetření všechny vyučující,
 • vedení pohovorů s problémovými žáky, popř. s jejich zákonnými zástupci,
 • svolávání výchovné komise, zápis, návrh řešení,
 • poradenská činnost při sestavování IVP a PLPP,
 • úzká spolupráce se školním metodikem prevence,
 • depistáž žáků,
 • spolupráce s asistenty pedagoga,
 • pravidelná spolupráce s třídními učiteli a dalšími institucemi,
 • organizace a zajištění průběhu vědomostního testování SCIO všech žáků 9. ročníku,
 • kariérové poradenství vycházejícím žákům,
 • poskytování individuálních konzultací žákům a zákonným zástupcům,
 • informování o studijních možnostech (nástěnka, školní stránky)
 • podávání základních informací rodičům,
 • vedení dokumentace spojené s volbou povolání,
 • zajištění návštěv burzy škol, Úřadu práce, popř. různých podniků,
 • spolupráce na tvorbě tematických plánů pro předměty se zaměřením na volbu povolání (výchova k občanství a ke zdraví, pracovní činnosti),
 • příprava vycházejících žáků k přijímacím zkouškám.

Přejít na stránky:
Kariérové poradenství
Školní poradenské pracoviště
Školní metodik prevence