• Provoz školní družiny je denně od 6.00 do 7.40 hodin a od 11.35 do 16.00 hodin.
  • Školní družina je organizována ve dvou odděleních. Každé oddělení se naplňuje do počtu 30 žáků denně přítomných.
  • Školní družina využívá ke své činnosti dvě samostatné třídy a jednu běžnou třídu.
  • Do školní družiny jsou přihlašováni žáci přespolní a dle kapacitních možností a potřeb žáci místní. Do školní družiny mohou docházet nepřihlášení žáci v ranních i v odpoledních hodinách,pokud nedosahuje počet přítomných žáků 30.
  • Vnitřní směrnicí školy byl stanoven měsíční poplatek ve výši 100 Kč za dítě na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny.
  • O vyloučení žáka ze školní družiny může rozhodnout ředitel školy,pokud tento žák významným projevem porušuje kázeň a pořádek,ohrožuje bezpečnost ostatních žáků nebo z jiných závažných důvodů.
  • Děti ze školní družiny vyzvedávají rodiče, zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby uvedené v zápisním lístku.Dítě odchází samo jedině se souhlasem rodičů.Nepřítomnost dítěte nebo jeho dřívější uvolnění omlouvají rodiče písemně předem.
  • Nevyzvednou-li si rodiče dítě do ukončení provozu školní družiny, může dítě setrvat u vychovatelky až do doby uzavření školy.
  • V průběhu pobytu ve školní družině je pro děti zajištěn pitný režim (bez poplatku).
  • Podle potřeby a nároku na činnost využívá školní družina ostatních prostor školy (tělocvičny, hudebny, žákovské knihovny, počítačové učebny, třídy s interaktivní tabulí).
  • Při vstupu do školní družiny žáci zdraví. Po celou dobu pobytu ve školní družině se žáci chovají ukázněně,přátelsky,navzájem si pomáhají a neubližují si.
  • Školní aktovky si děti ukládají do skříně.
  • Do školní jídelny a zpět do školní družiny při společném odchodu chodí žáci po pravé straně schodiště,dodržují bezpečnost,slušně zdraví všechny dospělé osoby,které potkávají.
  • Ve školní jídelně žáci dodržují pravidla slušného stolování.
  • Žáci ve školní družině dodržují pořádek.Veškeré hry,hračky a pomůcky předávají dětem a zpět od nich přebírají osobně vychovatelky.
  • Děti zacházejí se svěřenými pomůckami šetrně.Škodu,kterou žáci způsobí svévolně nebo z nedbalosti,nahradí.
  • Opuštění školní družiny z jakýchkoliv důvodů musí být pouze s vědomím vychovatelek.
  • Ve školní družině si mohou žáci pod vedením vychovatelek vypracovat domácí úkoly.
  • Telefony jsou povoleny pouze po domluvě s p. druzinarkou (volání domů, nevolnost, vážné důvody).