Ing. Miroslav Jobák
Email: jobak@zskrasnydvur.cz
Konzultační hodiny: pondělí, 12.35 – 13.20 (nebo kdykoliv po vzájemné domluvě)

– školní metodik prevence (ŠMP) vykonává činnosti poradenské, koordinační, metodické a informační; o těchto činnostech vede písemnou dokumentaci,
– pracuje především v oblasti prevence sociálně patologických jevů,
– mezi činnosti školního metodika prevence patří:

 • příprava Minimálního preventivního programu,
 • pomoc učitelům při začleňování témat prevence do výuky,
 • evaluace Minimálního preventivního programu školy,
 • směřování svých aktivit na prevenci záškoláctví, závislostí, kriminálního chování a dalších sociálně patologických jevů,
 • spolupráce s ostatními pedagogickými pracovníky školy, zejména výchovným poradcem, třídními učiteli při řešení problémových projevů chování,
 • spolupráce s různými institucemi zabývajícími se prevencí,
 • kontaktování odpovídajících odborných pracovišť a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů,
 • prezentace aktivit preventivní práce školy na webových stránkách školy a v místním tisku,
 • předávání odborných informací, letáků, publikací a dalších materiálů o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence,
 • informování žáků, rodičů nebo jejich zákonných zástupců o činnosti institucí, které poskytují pomoc dětem, které mají problémy se závislostmi nebo jinými negativními jevy v jejich sociálním vývoji,
 • vedení a průběžná aktualizace databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů,
 • zajištění preventivních programů, přednášek, besed a dalších vzdělávacích aktivit,
 • pomoc při vytváření nabídky volnočasových aktivit školy.

Přejít na stránky:
Školní poradenské pracoviště
Výchovný a kariérový poradce