Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Krásný Dvůr stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:

  1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odloženou školní docházkou.

(zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – § 34 odst. 4 a § 179 odst.2)

  1. Děti s místem trvalého pobytu na území obce, která školu zřizuje.

(zákon č. 128/2000Sb., o obcích – § 2 odst. 2 a § 35 odst. 2).

  1. Děti podle věku (od nejstarších po nejmladší)

(zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – § 4, § 5, § 33).

  1. Děti s místem trvalého pobytu v jiných obcích podle věku od nejstarších po nejmladší.

 

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka mateřské školy ve správním řízení (§ 2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád). Při rozhodování o přijetí bude ředitelka brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí. V případě rovnosti kritérií rozhoduje věk zapisovaného dítěte.

MS_kriteria_pro_prijimani_do_predskolniho_vzdelavani