V aprílovém měsíci nás čeká spousta vtipu, radosti a zábavy. Seznámíme děti s velikonočními vesnickými oslavami i s historií zdobení kraslic. Mnoho dětí chodí koledovat, společně si o těchto zážitcích budeme povídat. Vytvoříme společně s pomocí rodičů výstavku výrobků s velikonočním námětem.

V tomto bloku děti poznávají další ekosystémy – jako je louka, rybník apod. Seznamují se s životem a nebezpečím, které jim hrozí ve volné přírodě.

Získat povědomí o existenci národů a kultur různých zemí, o planetě Zemi, vesmíru.

Získat poznatky o vodě jako o nebezpečném živlu, ale i nezbytnosti vody pro život.

Budeme usilovat o vytvoření prostředí veselého, čistého a barevného.

 Zaměříme se na barevnou symboliku sběrných odpadních nádob, budeme diskutovat o nutnosti třídění odpadu, prakticky odpad třídit. Budeme pozorovat okolí školy, parku, kam patří odhozené odpadky.

Budeme se snažit chápat, že člověk může přírodě pomáhat, ale i škodit a uvědomíme si, jak je důležité pečovat o své okolí a prostředí, v němž žijeme. Naučíme se, jak nakládat s odpady.

Část tohoto bloku bude zaměřena na seznámení dětí s dopravní výchovou a záchrannými složkami ČR.

Měsíc duben bude také zaměřen na kompletní přípravu dítěte na vstup do základní školy.