Druhý integrovaný blok nás hlavně zavede do podzimní krajiny. Uvědomujeme si, že jsme součástí přírody a svým chováním můžeme přírodu chránit a zlepšovat, nebo naopak poškozovat a ničit.

Vnímáme změny v přírodě, posilujeme úctu k přírodě, uplatňujeme vlastní zkušenosti z pozorování a pobytu na zahradě, v lese, na poli a rozvíjíme vnímání všemi smysly.

Uvědomujeme si své pocity a nálady, posilujeme sebeovládání, vytváříme a ověřujeme společenská pravidla soužití, rozlišujeme vhodné a nevhodné chování a jednání.

Uvědomujeme si, že člověk může svou činností prostředí okolo sebe chránit, spoluvytvářet, ale také ničit.

Prostřednictvím situací a plánovaných činností se dítě učí přizpůsobit své chování skupině, ve které žije, spolupracovat, respektovat se navzájem, aktivně přistupovat k problémům, vnímat svou sounáležitost i s přírodním prostředím.