Pro zlepšení práce školy byla podle zákona č. 139/95 Sb. v roce 2005 založena rada školy. Podle zákona č. 561/2004§ 167 se nově musí zřídit školská rada. Školská rada má 6 členů, funkční období je tříleté. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci. Ředitelka nemůže být ze zákona členem školské rady.

Školská rada se schází nejméně 2x ročně, pracuje podle schváleného jednacího řádu a má tyto funkce:

– vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
– schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
– schvaluje školní řád
– schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
– podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
– projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
– projednává inspekční zprávy České školní inspekce
– podává podnět a oznámení ředitelce školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Jak je vidět, rodiče svou účastí ve školské radě mají možnost zajistit užší spolupráci mezi školou a rodinou, což by mělo vést k hledání společných postupů při výchově a vzdělávání.

Volba členů školské rady:
Podle volebního řádu § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) proběhly na Základní škole a Mateřské škole Krásný Dvůr volby do školské rady. Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školská rada pro volební období 2021-2024:

Jaromír Rathouský, Ing. Zdeněk Herman (zástupci obce)
Mgr. Šárka Plevková, Mgr. Simona Klánová (zástupci školy)
Martin Zimerman, Monika Zlá (zákonní zástupci)

Dokumenty – Školská rada

Jednací řád Školské rady

Zápis ze ŠR 13. 10. 2021