Vážení rodiče,

na schůzce rodičů dne 9.9.2020, byl schválen příspěvek KRPŠ (klub rodičů a přátel školy)
ve výši 520,-Kč / dítě. Příspěvek bude využit výhradně pro potřebu dítěte na úhradu kulturních akcí, čaj a nákup drobných dárků. (mikulášské balíčky aj.)

Rodičům dětí, kteří KRPŠ platili v loňském školním roce, převádíme zbylou částku na letošní školní rok. Výše příspěvku dětí navštěvující MŠ v loňském roce, bude dítěti zapsána v notýsku. Prosíme uhradit částku do 30.10.2020, v hotovosti v MŠ.


PRAVIDLA PRO PROVOZ V DOBĚ ZVÝŠENÝCH HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ, PLATNÝ OD 1.9. 2020
 
• Minimalizujte shromažďování osob uvnitř školy, po vyzvednutí dítěte opusťte neprodleně areál MŠ
• Doprovod dítěte omezte na jednu osobu
• Uvnitř budovy používejte zakrytí nosu a úst 
• Nikdo s příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, rýma, kašel, dušnost, bolest v krku, hlavy, svalů, kloubů, průjem, ztráta chuti, čichu apod.) nevstupuje do MŠ
• Pokud jsou příznaky onemocnění u dítěte patrné již při příchodu do MŠ, nebude přijato
• Pokud se příznaky onemocnění vyskytnou v průběhu dne, rodiče budou neprodleně informováni a dítě si vyzvednou 
• Každé dítě bude mít v igelitovém sáčku podepsanou roušku, kterou si umístí na dané místo (sáček) – informaci podají paní učitelky
• Pokud dítě trpí alergií s příznaky infekce (kašel, rýma), zákonný zástupce předloží lékařské potvrzení či zprávu
• Před vstupem do šatem Vám bude  změřena tělesná teplota a provede se desinfekce rukou. 
• Do odvolání si děti nebudou čistit zuby
Realizací těchto pravidel škola naplňuje svou povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání podle §29 školského zákona.

Vážení rodiče,
školní rok 2020/2021 začíná v úterý 1.9.2020. 
Provoz mateřské školy je od 6:00 do 16:00 hodin. 
V čase od 6:00 do 7:45 se budou děti scházet ve třídě SOVIČEK. Děti se ráno přezují ve své šatně a přejdou v bačkorkách do třídy. (přinesou si všechno náhradní oblečení + hygienické potřeby, které budou používat ve třídě)
V 7:45h si je vyzvedne jejich paní učitelka a odvede na svoji třídu.
V 8:00 hodin se brány ZŠ uzamykají a do budovy ZŠ již nebude nikdo vpuštěn!!

Prosíme rodiče, aby při vstupu do budovy, použili dezinfekční prostředky, používali roušky a návleky na boty!!!!!

Děkujeme.

 
Zveme všechny rodiče na třídní schůzku, která se uskuteční ve středu 9.9.2020 od 15:00 hod. v MŠ. 
Na schůzce se dozvíte podrobnější informace k chodu školního roku dle představ, plánů a cílů třídních učitelek. Budete seznámeni s chodem MŠ a plánovanými akcemi, budeme odsouhlasovat příspěvek do KRPŠ. Účast na schůzce nutná!
Prosíme, aby se alespoň jeden ze zákonných zástupců schůzky zúčastnil. 
 
Při vstupu do budovy MŠ, si nezapomeňte nasadit roušku či jinou ochranu dýchacích cest, kterou je nutné mít po celou dobu schůzky, děkujeme za pochopení.