6.00 – 7.30
scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí (ve II.třídě)

7.30 – 8.00
děti přicházející později se scházejí ve svých třídách

  • ranní hry, volné aktivity dětí,ve své třídě
  • individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami (reedukační a kompenzační sociálně pedagogická péče)
  • individuální rehabilitační péče
  • jazykové chvilky
  • psychomotorické a konstruktivní hry
  • ranní cvičení ( popř. relaxační cvičení, jóga )
  • hygiena, svačina ( 8.35 – 8.50)

8.50 – 9.20
didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení)

  • individuální, skupinové i kolektivní , náprava řeči

9.20- 11.05
příprava na pobyt venku, pobyt venku- tématické vycházky do
blízkého okolí školy,do obce, parku, hry na školní zahradě

11.05-11.50
děti provádějí hygienu,obědvají,chystají se na odpol.odpočinek

11.50- 13.30
odpočinek dle potřeb dítěte, náhradní nespací aktivity, poslech
pohádky, četby na pokračování, relaxační hudby,

  • příprava předškoláků – logopedie, grafomotorika, opakování poznatků – připravenost na ZŠ, individ.péče
  • angličtina v předškolním věku – individ. seznamování s jazykem, hry se slovy

13.30 -14.00
děti provádějí hygienu, svačí

14.00 – 16.00
probíhají odpolední zájmové činnosti dětí – spontánní hry, dle
zájmu dětí pokračování v didakticky cílených činnostech, p. učitelky se dětem individuálně věnují, za příznivého počasí i hry na školní zahradě nebo hřišti ZŠ

Od 14.30 se budou děti rozcházet ze II.třídy.

Děti obvykle přicházejí do 8.00 hodin, pozdější příchody jsou možné po dohodě.

Denní řád může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze ŠVP, v případě výletů, divadelních představení apod. akcí s dětmi

dav