Školní rok bude zahájen 1. 9. 2021 v 8.00, konec vyučování v tento den v 8:45.
Dle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR platí povinnost si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem, který je v aktuálně platném mimořádném opatření MZd uveden. Z povinnosti jsou vyjmuty:
a) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejich mentální schopnosti či aktuální dušení stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
b) osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest.

Testování žáků na COVID-19
1. září: žáci 2. až 9. ročníku,
2. září: žáci 1. ročníku,
6. září: všichni žáci,
9. září: všichni žáci.

Testování:
– ve všech případech proběhne neinvazivními antigenními testy pro samoodběr.
nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
v případě, že dítě nebo žák se z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, nosí po celou dobu stanovenou ochranu dýchacích cest, tj. respirátor nebo roušku (kromě výjimek uvedených výše).

Plné znění doporučení vydaného MŠMST školám a školským zařízením najdete zde.