Vážení rodiče,

od 12.04.2021 se vrací do základní školy k prezenční výuce žáci 1. stupně v rotační formě a do mateřské školy děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Návrat dětí do škol je podmíněn testováním žáků na přítomnost viru SARS-CoV-2, které bude probíhat pravidelně 2x týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek, vždy bezprostředně po příchodu do školy:

 • pokud se žák nebude moci zúčastnit testování v tyto dny, bude testován v první den jeho přítomnosti; dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními,
 • pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu,
 • k testování se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění,
 • žákům, kteří se testování neúčastní (škola bude absenci evidovat jako omluvenou) nebo budou mít pozitivní výsledek, nebude umožněna osobní přítomnost na vzdělávání,
 • testování se neprovádí u žáků, kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu provedeného na odběrovém místě, který není starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19 (připravte prosím kopii potvrzení, kterou ráno žák odevzdá),
 • testování se neprovádí u žáků, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem; tuto skutečnost musí žák prokazatelně doložit (kopie potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře). Pokud ji škole nedoloží, účastní se testování dle harmonogramu školy. 

 

Pro více informací k testování klikněte zde.

 

Žáci jsou povinni po celou dobu vyučování nosit chirurgickou roušku, děti v mateřské škole tuto povinnost nemají.

 • testování žáků proběhne za asistence paní učitelky přímo ve třídě (v 1.-3. ročníku může asistovat zákonný zástupce žáka)
 • testování dětí z mateřské školy proběhne za asistence zákonného zástupce a zaměstnance školy při vstupu ve vestibulu školy

Přehled rotační výuky žáků 1. stupně

12.04. – 16.04. 1.+3.+5. ročník
19.04. – 23.04. 1.+2.+4. ročník
26.04. – 30.04. 1.+3.+5. ročník
03.05. – 07.05. 1.+2.+4. ročník

 

Pokud se žák nebude účastnit prezenční výuky, škola není povinna poskytnout tomuto žákovi distanční formu vzdělávání. Tuto povinnost přebírá automaticky zákonný zástupce, který je povinen se domluvit s vyučujícím na formě vzdělávání.

 

Informace o provozu školní jídelny od 12.04.2021

 • všichni strávníci nebo jejich zákonní zástupci si zajistí přihlášení obědů u vedoucí školní jídelny nejpozději do pondělí 12.04.2021 do 8:00 hodin. Odhlášky lze provést nejpozději do 7:00 hodin daný den (e-mailem bokrova@zskrasnydvur.cz nebo telefonicky 415 210134)
 • výdej obědů bude od 11:40 hodin do 13:00 hodin
 • před vstupem do jídelny si strávníci umyjí ruce mýdlem v dávkovači nebo použijí dezinfekci na ruce
 • respirátor nebo zdravotní maska (rouška) je v jídelně povinná, pouze během oběda si ji strávník sundá, uloží do připraveného sáčku a po jídle si ji opět nasadí
 • není umožněn samoobslužný výdej – všem strávníkům je zaměstnancem školy připravován příbor z hromadných zásobníků a tác
 • žáci na distanční výuce si musí přihlásit obědy nejpozději den předem do 14:00 hodin
 • výdej obědů bude pouze do čistých nádob (jídlonosiče) pouze v době od 13:00 hodin do 13:30 hodin

 

V Krásném Dvoře, dne: 7.4.2021                                                             Mgr. Ivana Bejčková

                                                                                                                    ředitelka školy